G&A Logo

General Terms & Conditions

Terms in English
Terms in Dutch

1.Gibson & Associates, hereinafter referred to as “G&A”, is a public company with limited liability (“naamloze vennootschap”) incorporated under The Laws of the Netherlands Antilles.

2.These General Terms and Conditions shall apply to all work assigned by clients of G&A to G&A, to the (managing) director(s) of G&A, and/or to the employee’s of G&A.

3.All work is deemed to be assigned to and accepted by G&A. Notwithstanding Articles 7:404, 7:407 paragraph 2 and 7:409 of the Civil Code of the Netherlands Antilles, the (managing) director(s), the associates of G&A, as well as persons (otherwise) employed at G&A shall not be obliged to perform such work personally, nor shall they be personally held liable with respect to such work. The assignment of work shall not terminate as a result of the death of the above, even if the work had been assigned to a particular individual.

4.G&A shall exercise due care in the instruction of third parties. G&A is in no way liable for any faults on the part of such third parties.

5.Any liability on the part of G&A is limited to the amount that is, in that particular case, paid out under G&A’s malpractice insurance policies.

6.The client’s instructions are carried out exclusively for the benefit of the client. Third parties shall not be entitled to invoke any rights as a result of the work carried out for the client.

7.Any and all claims and/or rights against G&A shall expire and are therefore not enforceable after a period of one (1) year consequent the moment in which the party involved becomes or could have become aware of the existence of such claim(s) and/or right(s).

8.These General Terms and Conditions are also stipulated – without prejudice to Articles 2 and 3 above – on behalf of any and all third parties engaged in carrying out or performing of the work assigned, as well as on behalf of persons that are or have been employed and/or parties that are or were retained by G&A.

9.The legal relationship between G&A and those who retain its services shall be governed by The Laws of the Netherlands Antilles. Any disputes arising out of this relationship shall be resolved by the Court in First Instance on Sint Maarten.

10.These General Terms and Conditions have been drawn up in both the Dutch and English language. In the event of a dispute regarding the content or intent of these General Terms and Conditions, the Dutch version shall be binding.

Algemene voorwaarden van Gibson & Associates

1. Gibson & Associates, hierna ook te noemen “G&A”, is een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Antilliaans recht.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van G&A aan G&A, aan de bestuurder(s) van G&A, of aan werknemers van G&A verstrekken.

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door G&A. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen zijn de bestuurder(s) van G&A, alsmede degenen die voor G&A werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden c.q. aansprakelijk, en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

4. Het door de cliënt te betalen honorarium van de betreffende advocaat is gebaseerd op het aantal uren -danwel delen van een uur- dat aan een zaak besteed werd. Gibson & Associaties behouden zich het recht voor om het uurtarief aan te passen danwel te wijzigen. Dat geldt ook voor het opslagpercentage voor administratiekosten en - indien nodig- voor de te heffen omzetbelasting.

5. Betalingen dienen te geschieden –zonder enig voorbehoud- in Amerikaanse Dollars of Antilliaanse guldens ten kantore van Gibson & Associates danwel contant of door middel van een –geverifieerde/gedekte -cheque dan wel door overboeking via de bank op rekening van Gibson & Associates, binnen 14 dagen na de datum vermeld op de rekening.

6. Reclames danwel opmerkingen ter zake de betreffende rekening dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening gemaakt te worden. Is dat niet het geval dan gaat Gibson & Associates er van uit dat cliënt akkoord gaat met de rekening.

7. In het geval de rekening niet op tijd betaald wordt is cliënt vanaf dat moment automatisch in gebreke zonder dat enige vorm van ingebrekestelling is vereist. In het geval cliënt een of meerdere rekeningen niet heeft betaald behoud Gibson & Associates zich het recht voor om alle werkzaamheden van cliënt op te schorten danwel te stoppen een en ander tot dat de onbetaalde rekening(en) betaald zullen zijn.

8. Voor alle niet betaalde rekeningen geldt dat er een maandelijks rente van 1% geheven kan worden en dat daarbij komen de incassokosten. Daarenboven kunnen de kosten van een advocaat in rekening worden gebracht.

9. G&A zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

10.Iedere aansprakelijkheid van G&A is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

11.De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de door de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

12.Alle vorderingsrechten en andere rechten of bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens G&A vervallen in ieder geval na verloop van een (1) jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van zulk een vorderingsrecht, andere rechten of bevoegdheden.

13.Deze algemene voorwaarden zijn - onverminderd het bepaalde onder 2 en 3 - mede bedongen ten behoeve van derden die door G&A worden ingeschakeld, alsmede al diegenen die voor G&A - in of buiten loondienst - werkzaam zijn of waren.

14.De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en G&A is onderworpen aan het Nederlands Antilliaanse recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen in eerste aanleg worden beslist door het Gerecht in Eerste Aanleg te Sint Maarten.

15.Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.